Keskkonnaülevaatuse kokkuvõte 2022

 Keskkonnaülevaatuse küsimustiku kokkuvõte 2021/ 2022

KESKKONNAÜLEVAATUSE KÜSIMUSTIKU KOKKUVÕTE:

Kokku osales küsitluses 48 õpilast  68-st. Osalusprotsent oli 71. Küsitluses osalesid 4. – 8. klassi õpilased märtsikuu jooksul. 

1. Kas majja sisenev külaline  saab infot,et oleme keskkonnasõbralik kool? 27 õpilase arvates on info kättesaadav, kuid  21 arvates  ei

2. Kas lapsevanemad teavad, et meie üheks prioriteediks on keskkonnaharidus ja

keskkonnasõbralik käitumine?22  õpilast arvas, et teavad ja 26, et  ei tea

3. Kas kooli kodulehel on info, et osaleme rohelise kooli programmis?48 vastasid jaatavalt.

ELURIKKUS, LOODUS JA ÕUEALA

1. Kas olete õues õppinud ja loodust uurinud? 48 vastanut andis jaatava vastuse.

2. Kas tunneme taimi kooli ümbruses ja oskate  nimetada vähemalt 3 liiki.  Vähemalt kolme liiki tundsid kõik vastanud.

3. Kas teame millised linnud külastavad ja elavad meie kooliõues? Oskate  nimetada vähemalt 3 liiki. 3o  oskasid nimetada kolme linnuliiki ja 18 oskasid nimetada ühte või kahte liiki. Rasvatihast teadsid kõik vastanud.

4. Kas me toidame linde? 28  arvates toidame, kuid 20  arvates ei toida.

5. Kas oleme teinud midagi, et suurendada õueala elurikkust? Vali siit loetelust:

kompostimine, putukahotellid, pesakastid, lindude talvine toitmine, taimed istutamine.Valiti 48 korral välja kompostimine, lindude toitmine, taimede istutamine ja pesakastid

6. Kas õuealal on ala, kus muru ei niideta ? 20 vastasid eitavalt. 28 jaatavalt.

TOIT, KLIIMAMUUTUSED

1. Kas sa saad ise tõsta endale toitu taldrikule? 48 vastanut andsid jaatava vastuse.

2. Kas menüüs on vähemalt kord nädalas kalatoidud? 38 jaatavat vastust ja  10 eitavat.

3. Kas menüüs on vähemalt kord nädalas taimetoidud? 8 eitavat vastust, 40 jaatavat.

4. Kas oleme teinud midagi, et tekiks vähem toidujäätmeid? 24 ei  ole teinud enda arvates midagi ja 24 on teinud.

5. Kas toidujäätmed lähevad kompostiks? 12 ja atavat vastest, 36 eitavat. 

JÄÄTMED, PRÜGI

1. Kas prügikaste on majas ja õuealal piisavalt? 48 jaatavat vastust.

2. Kas koolis on räägitud jäätmete sorteerimise tähtsusest? 48 jaatavat vastust.

3. Kas kogume biojäätmeid muust prügist eraldi? 48 jaatavat vastust.

4. Kas kogume paberit ja pappi muust prügist eraldi? 31 vastanu arvates kogume, kuid   17 arvates  ei kogu.

5. Kas kogume pakendeid muust prügist eraldi? 37 jaatavat vastust  ja  11 eitavat.

6.. Kas kool on osa võtnud prügiteemalistest kampaaniatest või üritustest? 48 jaatavat vastust.

ENERGIA

1. Kas oleme teinud midagi, et energiat säästa? 15  arvates ei, 33  arvas, et oleme. 

2. Nimeta, mida oled teinud. 33 kustutan tuled, 27 sulgen tunni ajal akna

GLOBAALNE KODAKONDSUS

1. Kas tutvustame Eesti kultuuri, traditsioone? 46 jaatavat, 2 eitavat vastust.

2. Kas oleme loonud kiusamisvaba keskkonna? 25 jaatavat vastust , 23 eitavat vastust.

3- Kas kool on liitunud VEPA programmiga? 45 teadis, et oleme ja 3 ei teadnud.

TERVIS JA HEAOLU

1.Kas õpilased liiguvad vahetundides aktiivselt? 30  arvates liiguvad ja 18  vastanu arvates ei liigu. 

2. Kui sul on mure, kas sa saad sellest koolis kellelegi rääkida? 37  arvasid, et saab ja 11, et  ei saa.

MERI JA RANNIK

1. Kas õppetöös on mere ja rannikuga seotud teemaid ja aktiivtegevusi? 22 jaatavat, 26 eitavat vastust.

3. Kas teate veelindude söötmise kahjulikkust? 25 vastanut teadis ja  23 ei teadnud.

TRANSPORT

1. Kas kasutad võimalusel ühistransporti? 27 jaatavat ja 21 eitavat vastust.

2. Kas käid võimalusel jalgsi või sõidad jalgrattaga? 42 käivad, 6 ei käi.

VESI

1. Kas kasutame kraanivett säästlikult? 34  arvates kasutame ja 14 ei.

2. Kas õppetöös räägitakse vee säästmise vajalikkusest? 27 jaatavat  vastust , 21 eitavat.

3. Kas tarbid jogiks kraanivett? 44 tarbivad kraanivett, kuid   4 ei tarbi.